Algemene voorwaarden

Goede afspraken maken goede vrienden! Daarom zijn volgende algemene voorwaarden steeds van toepassing bij onze offertes, overeenkomsten en facturen:

Toepasselijkheid

Alle handelingen, diensten en overeenkomsten van of met Baryon Design BV, met maatschappelijke zetel te Muinkkaai 82D, 9000 Gent, KBO 0730.685.954, zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden. U, de klant, verklaart door uw bestelling deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

Ethiek

Baryon Design BV tolereert in gelijk welke relatie met klanten, leveranciers of partners geen enkele discriminatie op grond van onder meer leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid, etniciteit, handicap, religie, politieke voorkeur of burgerlijke staat.

Bestelling en annulatie van diensten

Offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke bevestiging van beide partijen, met inbegrip van bevestiging per e-mail.

Indien u een bestelling wenst te annuleren na akkoord dan kan dat enkel na onderling schriftelijk overleg, met inbegrip van e-mail. In dat geval is er door de klant een forfaitaire vergoeding verschuldigd van € 100,- per reeds gepresteerd werkuur.

Levering

Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Wij streven er evenwel naar de leveringstermijnen te respecteren en zullen u zo snel mogelijk eventuele vertragingen meedelen.

Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding, tot ontbinding van de overeenkomst of annulering van de bestelling.

Facturatie en betaling

Facturen zijn te betalen ten laatste op de vervaldatum en op het rekeningnummer vermeld op de factuur. Protest van facturen dient binnen de tien werkdagen na factuurdatum, schriftelijk en aangetekend aan Baryon Design BV bezorgd te worden. In dat geval trachten we zo goed mogelijk, in onderling overleg, tot een overeenkomst te komen om het probleem recht te zetten.

Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% op het totaalbedrag van desbetreffende factuur, met een minimum van € 100,- en de wettelijk bepaalde interesten.

Aansprakelijkheid

Baryon Design BV zal enkel aansprakelijk zijn voor de directe schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van grove nalatigheid, zware fout of opzet in het kader van de uitvoering van de bestelling. In geen geval zal zij aangesproken kunnen worden tot vergoeding van indirecte schade zoals winstderving, verlies van cliënteel, enige vorm van intresten, (invordering)kosten,…

De aansprakelijkheid van Baryon Design BV is steeds beperkt tot de totale bepaalbare waarde van de gepresteerde werken. In geval van twijfel over de bepaalbare waarde zal de aansprakelijkheid nooit het maximaal bedrag van € 2 500 overschrijden.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie, van welke aard ook, op welke wijze ook ter beschikking gesteld aan een van de partijen, is en blijft eigendom van de partij die de informatie oorspronkelijk bezat. Deze informatie zal met vertrouwelijkheid worden behandeld door de andere partij en zal op geen enkele wijze worden meegedeeld of bekend gemaakt aan een derde zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van de eigenaar. Deze informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze ter beschikking werd gesteld, en zal op eerste verzoek van de eigenaar worden terugbezorgd.

Voortijdige beëindiging en overmacht

Elke partij mag de uitvoering van de bestelling voorafgaand aan de levering of aanvaarding ervan beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij:

  • als de andere partij een handeling heeft gesteld die een misdrijf inhoudt;
  • als de andere partij een grove nalatigheid begaat, opzettelijk wangedrag vertoont, geen professioneel of ethisch gedrag aan de dag legt met betrekking tot de uitvoering;
  • als de andere partij een materiële bepaling of voorwaarde schendt en nalaat de situatie binnen 10 werkdagen na ontvangst van een schriftelijk verzoek hiertoe recht te zetten;
  • indien een geval van overmacht langer dan 1 maand aanhoudt en partijen er niet in geslaagd zijn een gepaste oplossing te vinden;
  • met onmiddellijke ingang als de andere partij insolvabel of failliet zou worden verklaard of een overdracht doet of andere regeling treft ten gunste van haar schuldeisers.

Nietigheid, toepasselijk recht en geschillen

Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt.

Deze algemene voorwaarden evenals de toepassing ervan worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen die in dit verband ontstaan en niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Gent, België.